ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

                วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประธานคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด จัดประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 เพื่อกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดกำหนดวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยสรุประเบียบวาระดังนี้

1) วาระปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

2) รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

          - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

          - การเบิกจ่ายงบประมาณ

3) ความคืบหน้า “ปัญหาหนี้สินอำเภอลานกระบือ”

4) การติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5) สรุปจำนวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

6) คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

7) การพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

          - เรื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560

          - เรื่องที่สมาชิกสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          - เรื่องจากคณะทำงานผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับอำเภอ

          - สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นอุตสาหกรรม

          - สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

          - สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

          - สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

          - โครงการปลูกกาแฟยืนต้นและพื้นที่ว่าง

8) เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ ร่วมปลูกและประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง

9) ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ”

10) เวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน

11) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

12) กำหนดวันประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2560

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th