ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคการเกษตร

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร โดยมีหัวข้อการถ่ายทอดประกอบด้วย 
1. เทคโนโยยีการลดต้นทุนการปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง 
2. การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนทางการเกษตร
3. การปลูกผักไฮโดรโปรนิค
4. การฝึกปฏิบัติเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือทายาทเกษตรกร 
มีเกษตกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 65 ราย

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th