จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลัง

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายปรีชา เรืองคุ้ม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร หารือร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้ากำแพงเพชร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลัง บ้านคุณสุชาดา ศรีสมบูรณ์ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th