ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560 ณ ประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรตำบลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรโดยสรุประเบียบวาระดังนี้

1. เรื่องที่สมาชิกสอบถามหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

          หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร” โดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

2. วาระปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร/สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

3. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร       

          - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

          - การเบิกจ่ายงบประมาณ

4. เรื่องจากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559

5. ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติ

6. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลสภาเกษตรกรแห่งชาติ

7. สรุปรายงานผลการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการและจัดทำแผนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ใหม่

8. แนวทางสถานการณ์ปัญหามันสำปะหลัง

9. เรื่องจากคณะทำงานผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับอำเภอ

10. สรุปจำนวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

11. ความคืบหน้า “ปัญหาหนี้สินอำเภอลานกระบือ”

12. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

14. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร

15. โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่

16. โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

17. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th