ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/25559

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอโกสัมพีนคร ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศูนย์น้ำส้มควันไม้ครบวงจร ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th