ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

            วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายจันทร์ดี  หลวงนัน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี ให้มีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสี หรือสหกรณ์ในพื้นที่ให้รับซื้อข้าวในราคาตลาดบวกเพิ่มอีกประมาณ ตันละ 200 - 500 บาท แล้วแต่ชนิดและคุณภาพ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐานตามที่กำหนด

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th