แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 27 มิ.ย. 2560
เกษตรกรเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 07 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การใช้เม็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี 26 เม.ย. 2560
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 24 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 23 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 23 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2561 14 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 14 ก.พ. 2560
สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเสวนา “ศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทย เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” 14 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 10 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการตลากมันสำปะหลัง ปี 2559/60 10 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 08 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 03 ก.พ. 2560
จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลัง 01 ก.พ. 2560
ตรวจเยี่ยมกลุ่มมะนาวผู้ส่งออกบ้านอุดมทรัพย์ 01 ก.พ. 2560
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560 18 ม.ค. 2560
ประชุมพิจารณาโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 08 ธ.ค. 2559
การสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร เพื่อทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 02 ธ.ค. 2559

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th