แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560 27 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์มาตรการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ 26 ก.ค. 2560
ประชุมคณะทำงานกิจการสภาเกษตรกร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 05 ก.ค. 2560
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคการเกษตร 29 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 27 มิ.ย. 2560
เกษตรกรเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 07 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การใช้เม็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี 26 เม.ย. 2560
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 24 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 มี.ค. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 23 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 23 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2561 14 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 14 ก.พ. 2560
สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเสวนา “ศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทย เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” 14 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 10 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์แนวทางบริหารจัดการตลากมันสำปะหลัง ปี 2559/60 10 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 08 ก.พ. 2560
ติดตาม เยี่ยมเยียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 03 ก.พ. 2560
จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลัง 01 ก.พ. 2560

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th